Proyectos de la Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu

Nuestros proyectos

A continuación le mostramos  los proyectos de la cofradía de pescadores San Martiño de Bueu,

situados en Bueu.

PROXECTO: Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal amb. Parques Illas Atlánticas

Proxecto: GOBPESC

Importe Axuda: 35.095,80 € (Confraría de Bueu beneficiaria co 50%).

Obxectivo: Fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs Ría de Arousa, Ría de Pontevedra, Ría de Vigo no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Actuación:

 • Recompilación de información relativa ás actividades que se desenvolven no ámbito do PN Illas Atlánticas.
 • Análise da información obtida
 • Proposta de uso e xestión pesqueira no ámbito do PN Illas Atlánticas
 • Divulgación dos resultados obtidos da análise e da proposta
 • Mesa de traballo co Organismo Autónomo do PN Illas Atlánticas

Resultados: Descargar memoria AQUÍ.

Financiadores: Proxecto aprobado mediante a convocatoria do ano 2016 dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e financiado por: 

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logos gobierno españa, xunta de galicia, fondo europeo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu ria pontevedra

PROXECTO: XESTION RESPONSABLE E PARA O FOMENTO DA SENSIBILIZACION AMBIENTAL

IMPORTE: 37.320€

FINANCIADORES: Proxecto aprobado pola consellería do mar no 2017 e financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logos gobierno españa, xunta de galicia, fondo europeo

OBXECTIVO: Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus econsistemas asi como ao fomento da sensibilización ambiental.

ACTUACIÓN: Contratación dunha asistencia técnica e dun gardapesca marítimo de seguridade.

PROXECTO: XESTION RESPONSABLE E PARA O FOMENTO DA SENSIBILIZACION AMBIENTAL

IMPORTE: 37.320€

FINANCIADORES: Proxecto aprobado pola consellería do mar no 2016 e financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logos gobierno españa, xunta de galicia, fondo europeo

OBXECTIVO: Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus econsistemas asi como ao fomento da sensibilización ambiental.

ACTUACIÓN: Contratación dunha asistencia técnica e dun gardapesca marítimo de seguridade.

PROXECTO: VARAMAR

Importe Axuda: 47.695,37 €

Obxectivo: Contribuír á mellora de servizos para a cohesión social e territorial e o benestar de diferentes colectivos vinculados a actividades no mar.

Financiadores: Proxecto aprobado mediante a convocatoria do ano 2016 dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logos

Servizo: O proxecto permite a diferentes colectivos vinculados á pesca, acuicultura e a actividades deportivas poder contar con instalacións con servizos de electricidade e auga no varadoiro do porto de Bueu, o que se traduce nunha menor dependencia de horarios no uso do varadoiro e unha maior conciliación entre as actividades e a vida privada. O proxecto incide en todo o territorio GALP da Ría de Pontevedra e incluso en calquera embarcación que poida necesitar dos servizos sinalados, favorecendo a cohesión territorial de Bueu. O proxecto permite atender as necesidades do turismo náutico en xeral ofertando un servizo que mellora a realización das actividades náuticas e as conectan coa pesca.

Información ao usuario: Diptico explicativo

PROXECTO: Caracterización de descartes na pesca artesanal da Ría de Pontevedra

Proxecto: DESCARPESC

Importe Axuda: 49.248.24 €

Obxectivo: Estudo dos descartes xerados nas actividades de pesca da frota artesanal do porto de Bueu.

Actuación: O proxecto Caracterización de descartes na pesca artesanal da Ría de Pontevedra (DescarPesc) vai consistir no estudio dos descartes pesqueiros producidos pola frota artesanal na ría de Pontevedra, que realiza as súas actividades de pesca en augas costeiras de Galicia e ten como finalidade valorar repercusión ecolóxica e socioeconómica que o obxectivo de cero descarte recollido na Política Pesqueira Común ten neste sector.

A nova Política Pesqueira Común entrou en vigor no ano 2014 velando pola sustentabilidade a longo prazo das actividades da pesca e a acuicultura dende os puntos de vista medioambiental, económico e social. Neste novo contexto o estudio dos descartes pesqueiros convértese nun tema de especial relevancia, xa que nesta nova regulamentación introdúcese a prohibición gradual de descarte e a obrigatoriedade de desembarque das especies capturadas e reguladas.

O estudios levarase a cabo nas augas onde se desenrolen as actividades de pesca dos buques artesanais. As singularidades desta pesca artesanal radican en que está exercida por embarcacións de menos de 12 metros de eslora e que traballan na proximidade da costa (dentro das 10 millas), o que lles permite abastecer diariamente  os mercados locais de peixes e mariscos, xa que son comercializados en menos de 24 horas dende a captura.

O proxecto estudiará o caso concreto da ría de Pontevedra, no que a pesca artesanal adquire unha gran relevancia xa que supón un dos principais motores da economía de das poboacións costeiras. A contribución da pesca a pequena escala sobre o comarca non é so económica senón que tamén contribúe a creación de cultura, a dinamización da zona, xa que favorece outras actividades como o turismo, e  a fixación da poboación.

Financiadores: Proxecto aprobado mediante a convocatoria do ano 2016 dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e financiado por

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logos

PROXECTO: Automatización do proceso de subasta de produtos pesqueiros

Proxecto: CINTAPESC

Importe Axuda: 95.135,00 €

Obxectivo: Automatización do proceso de subasta de produtos pesqueiros NA Lonxa de Bueu e integración con plataformas de comercialización en internet.

Actuación: Automatización do proceso de subasta de produtos pesqueiros NA Lonxa de Bueu e integración con plataformas de comercialización en internet.

Financiadores: Proxecto aprobado mediante a convocatoria do ano 2016 dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logos

PROYECTO: Emprendimiento

Patrocinio ENCE: 40.000,00 €

Objeto: Equipamientos y personal.

Financiadores: Proxecto aprobado mediante a convocatoria do ano 2016 dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro e financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu ence energía & celulosa Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipo

PROYECTO: Programa de equipaciones pesqueras de Galicia 2016/2020

Expediente cofinanciado por la Unión Europea - Fondo Marítimo y de Pesca (FEMP). OBJETIVO 1.4: Fomento competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca. MEDIDA 1.4.9: Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y anclajes.

Importe Ayuda: 40.855,00 €

Objetivo: Proyecto Colectivo para la modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, lugares de desembarque y de las lonjas, que mejoren las condiciones de trabajo y la seguridad de las personas. Convocatoria PE209D/2018.

Actuación: Adquisición de:

 • 1 Carretilla elevadora.
 • 3 Transpaletas manuales.
 • 1 Impulsor eléctrico.

Financiadores: Cofinanciación de la medida del 75% por el FEMP y 25% Estado Miembro. Entidad beneficiaria Confraría de Pescadores San Martiño de Bueu.

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu Xunta de galicia Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea

PROYECTO: PESCART (2018 - 2020)

Proyecto: Pescado Artesanal

Importe Ayuda: 45.396,18 € (Actuaciones entre 2018 y 2020)

Objetivo: Revalorización de los productos de la pesca artesanal de Bueu mediante su diferenciación en el mercado, basada en la calidad de los mismos.

Actuación 2018 -> Ayuda para la contratación de experto/a para los trabajos comprometidos en el proyecto.

Financiadores: Proyecto aprobado mediante la convocatoria del año 2018 de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro y financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipos xunta de galicia Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu ria pontevedra

PROYECTO: Tur-Lonxa (2018 - 2020)

Proyecto: TURISMO NA LONXA DE BUEU

Importe Ayuda: 120.091,66 € (Actuaciones entre 2018 y 2020)

Objetivo: Mejora de la oferta turística vinculada a la actividad pesquera artesanal.

Actuación: 2018-> Instalación de puertas de acceso en la lonja; separación de espacios adecuados para visitas externas, señalización y acometida eléctrica y de datos.

Actuación: 2019-> Reordenación de elementos de Lonja de Bueu: Máquina de pulpo para una mejor visión de los visitantes a la lonja de Bueu cumpliendo con los requisitos higiénico sanitarios en vigor.

Actuación: 2020-> Creación del espacio de divulgación: Instalación de cámaras y Puntos de Información Multimedia gestionados por software específico. Producción de vídeos sobre la pesca y el marisqueo en Bueu. Acondicionamientos: armario válvulas, rejilla y porta mangueras.

Financiadores: Proyecto aprobado mediante la convocatoria del año 2018 de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro y financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipos xunta de galicia Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu ria pontevedra

PROYECTO: PROXECTO COLECTIVO DA CONFRARÍA DE BUEU PARA UNHA XESTIÓN RESPONSABLE E SOSTIBLE DOS RECURSOS MARISQUEIROS QUE PERMITA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS HÁBITATS COSTEIROS, ESPECIALMENTE DOS SUXEITOS A PROTECCIÓN E PARA O FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. (PE209C-2017F-029)

ENTIDAD BENEFICIARIA: CONFRARIA DE PESCADORES DE BUEU

 • PERÍODO DEL PROYECTO: 1 JULIO 2017 – 30 JUNIO 2018.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 37.320 EUROS

 • INCLUYE CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO Y DE UN GUARDAPESCA.

OBJETIVOS: Gestión responsable y sostenible de los recursos marisqueros.

RESULTADOS: Mejoras en la gestión por seguimento de la actividad extractiva, control de tallas...y vigilancia más efectiva contra el furtivismo.

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proyecto cofinanciado por el FEMP en un 75%

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea logo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu xunta de galicia logo

PROYECTO: PROXECTO COLECTIVO DA CONFRARÍA DE BUEU PARA UNHA XESTIÓN RESPONSABLE E SOSTIBLE DOS RECURSOS MARISQUEIROS QUE PERMITA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS HÁBITATS COSTEIROS, ESPECIALMENTE DOS SUXEITOS A PROTECCIÓN E PARA O FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. (PE209C-2018F-008)

ENTIDAD BENEFICIARIA: CONFRARIA DE PESCADORES DE BUEU

 • PERÍODO DEL PROYECTO: 1 DE XULLO DO 2018 - 30 DE XUÑO DO 2019.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 37.320 EUROS

 • INCLUYE CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO Y DE UN GUARDAPESCA.

OBJETIVOS: Gestión responsable y sostenible de los recursos marisqueros.

RESULTADOS: Mejoras en la gestión por seguimento de la actividad extractiva, control de tallas...y vigilancia más efectiva contra el furtivismo.

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proyecto cofinanciado por el FEMP en un 75%

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea logo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu xunta de galicia logo

PROYECTO: Pesctrans. GALP6-125

Proyecto: DE LONJA A PUERTA

Importe Ayuda: 30.024€

Objetivo: Mejora de la comercialización de los productos de la pesca.

Actuación: 2019 -> Adquisición de una furgoneta isoterma con frío.

Financiadores: Proyecto aprobado mediante la convocatoria del año 2018 de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro y financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipos xunta de galicia Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu ria pontevedra

PROYECTO: Programa de equipaciones pesqueras de Galicia 2016/2020

Expediente cofinanciado por la Unión Europea - Fondo Marítimo y de Pesca (FEMP). OBJETIVO 1.4: Fomento competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca. MEDIDA 1.4.9: Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y anclajes.

IMPORTE AYUDA: 5.955,74 EUROS

OBJETIVO: Proyecto Colectivo para la modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, lugares de desembarque y de las lonjas, que mejoren las condiciones de trabajo y la seguridad de las personas. Convocatoria PE209D-2018/31.

ACTUACIÓN: Instalación de:

 • Luminarias de LED en el patio de pujas de la lonja

FINANCIADORES
Cofinanciación de la medida del 75% por el FEMP y 25% Estado Miembro. Entidad beneficiaria: Confraría de Pescadores San Martiño de Bueu.

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea logo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu xunta de galicia logo

PROYECTO: PROXECTO COLECTIVO DA CONFRARÍA DE BUEU PARA UNHA XESTIÓN RESPONSABLE E SOSTIBLE DOS RECURSOS MARISQUEIROS QUE PERMITA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS HÁBITATS COSTEIROS, ESPECIALMENTE DOS SUXEITOS A PROTECCIÓN E PARA O FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. (PE209C-2019-036)

ENTIDAD BENEFICIARIA: CONFRARIA DE PESCADORES DE BUEU

 • PERÍODO DEL PROYECTO: 1 JULIO 2019 – 30 JUNIO 2020.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 37.320 EUROS

 • INCLUYE CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO Y DE UN GUARDAPESCA.

OBJETIVOS: Gestión responsable y sostenible de los recursos marisqueros.

RESULTADOS: Mejoras en la gestión por seguimiento de la actividad extractiva, control de tallas...y vigilancia más efectiva contra el furtivismo.

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proyecto cofinanciado por el FEMP en un 75%

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea logo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu xunta de galicia logo

PROYECTO: ACCIÓN DE REGULACIÓN DO EXCESO DE POBOACIÓN DE ESTRELAS MARIÑAS (RÍA DE PONTEVEDRA) (PE209B-2019F-027)

ENTIDAD BENEFICIARIA: CONFRARIA DE PESCADORES DE BUEU

 • PERÍODO DEL PROYECTO: 12 DE MARZO 2020 – 28 DE ABRIL 2020.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 12.225,5 EUROS

OBJETIVOS: Reducir, Controlar y Redistribuír las poblaciones de estrellas de mar en la Ría de Pontevedra.

RESULTADOS: Control de altas densidades de especies depredadoras y mejoras en el estado de los bancos marisqueros.

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proyecto cofinanciado por el FEMP nun 75%

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea logo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu xunta de galicia logo

PROYECTO: CAMBIO DEL MOTOR DE LA EMBARCACIÓN DE VIGILANCIA.

IMPORTE INVERSIÓN: 34.485,64 EUROS

IMPORTE AYUDA DIPUTACIÓN: 11.837,46 EUROS

OBJETIVO: EQUIPACIÓN VIGILANCIA DE LAS PRODUCCIONES.

ACTUACIÓN: ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA BORDA PARA LA EMBARCACIÓN DE VIGILANCIA.

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipo deputación pontevedra

PROYECTO:

 PROYECTO COLECTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS PUERTOS PESQUEROS, LONJAS Y LUGARES DE DESEMBARQUE MEDIANTE LA MEJORA DE LA CALIDAD, EL INCREMENTO DEL CONTROL Y RASTREABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESEMBARCADOS, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

Importe Ayuda: 17.500 €

Objetivo: Programa de equipamientos pesqueros de Galicia 2016-2020.

Actuación: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS CONDENSADORES DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA DE LA LONJA DE BUEU

Financiadores: Expediente cofinanciado por la Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). OBJETIVO 1.4: Fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca. MEDIDA 1.4.9: Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y embarcaderos. Porcentaje cofinanciamento de la medida: 75 % FEMP – 25 % COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu tres logos

PROYECTO: MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN

IMPORTE INVERSIÓN: 7.218,90 EUROS
IMPORTE AYUDA DIPUTACIÓN: 5.775,12 EUROS

ACTUACIÓN: ADQUISICION DE CAJAS.

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipo deputación pontevedra

PROYECTO: PROXECTO COLECTIVO DA CONFRARÍA DE BUEU PARA UNHA XESTIÓN RESPONSABLE E SOSTIBLE DOS RECURSOS MARISQUEIROS QUE PERMITA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS HÁBITATS COSTEIROS, ESPECIALMENTE DOS SUXEITOS A PROTECCIÓN E PARA O FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. (PE209C-2020F-040)

ENTIDAD BENEFICIARIA: CONFRARIA DE PESCADORES DE BUEU

 • PERÍODO DEL PROYECTO: 1 JULIO 2020 – 30 JUNIO 2021.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 37.944,15 EUROS

 • INCLUYE CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO Y DE UN GUARDAPESCA.

OBJETIVOS: Gestión responsable y sostenible de los recursos marisqueros.

RESULTADOS: Mejoras en la gestión por seguimento de la actividad extractiva, control de tallas...y vigilancia más efectiva contra el furtivismo.

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proyecto cofinanciado por el FEMP en un 75%

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu unión europea logo Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu xunta de galicia logo

PROYECTO: MARKETPLACE BUEU (2020 - 2022)

Proyecto: Mercado online Bueu

Importe ayuda: 92.380,40 € (Actuaciones entre 2020 y 2022)

Objetivo: Mejorar la comercialización de los productos de la zona GALP de la Ría de Pontevedra, con especial atención a los que proceden del mar, concentrando el producto en el mercado.

Actuación: 2020 -> Diseño funcional.

Financiadores: Proyecto aprobado mediante la convocatoria del año 2020 de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y financiado por:

Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu logotipos xunta de galicia Cofradía De Pescadores San Martín De Bueu ria pontevedra